KONSULTANTSKE USLUGE

Kao agencija koja shvata značaj poslovne dokumentacije i poslovanja prema standardima kvaliteta, sistemu menadžmenta i dr. vršimo usluge konsaltinga, obuke i pripreme firmi za akreditaciju u skladu sa SRPS ISO/IEC.

O STANDARDU SRPS ISO/IEC 17020

SRPS ISO/IEC 17020 Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje

Ovaj standard je izrađen sa ciljem da se promoviše poverenje u tela koja sprovode kontrolisanje.

Kontrolna tela sprovode ocenjivanja za privatne klijente, svoje matične organizacije ili organe vlasti sa ciljem da se pruže informacije o usaglašenosti predmeta koji se kontrolišu sa propisima, standardima, specifikacijama, šemama za kontrolisanje ili ugovorima.

Kategorizacija kontrolnih tela kao tipova A, B ili C u osnovi je mera njihove nezavisnosti.

Dokazana nezavisnost kontrolnog tela može da ojača poverenje klijenata kontrolnog tela u sposobnost tela da nepristrasno obavljaju poslove kontrolisanja.

O STANDARDU SRPS ISO/IEC 17025

SRPS ISO/IEC 17025 Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje

Оvaj standard je izrađen sa ciljem promovisanja poverenja u rad laboratorija. Istim su obuhvaćeni zahtevi za laboratorije koji im omogućavaju da pokažu da rade kompetentno i da mogu da daju validne rezultate. Laboratorije koje su usaglašene sa ovim standardom takođe će raditi, u opštem smislu, u skladu sa principima standarda ISO 9001.

Dobijanjem Sertifikata o akreditaciji, laboratorija ili kontrolna organizacija je u svakom trenutku u mogućnosti da svoje klijente uveri da su rezultati ispitivanja / etaloniranja / kontrolisanja koje je sprovela pouzdani, a samo ispitivanje / etaloniranje / kontrolisanje sprovedeno nepristrasno na dokazano kompetentan način.

PRIPREME ZA AKREDITACIJU

U okviru priprema za akreditaciju organizacije prema predmetnim standardima, naši konsultanti mogu da pruže sledeće usluge:

  • Tumačenje zahteva standarda;
  • Pomoć u definisanju organizacije rada (izrada opštih pravnih akata);
  • Učešće u formiranju dokumenata zahtevanih prijavom za akreditaciju i popunjavanje iste;
  • Izradu poslovnika o kvalitetu, procedura, uputstava i obrazaca u skladu sa zahtevima standarda;
  • Obuku zaposlenih za rad u skladu sa zahtevima standarda;
  • Praćenja efektivnosti implementiranog sistema menadžmenta;
  • Pomoć u aktivnostima koje se odnose na identifikovane neusaglašenosti u sistemu (analiza uzroka neusaglašenosti, predlog korektivnih mera);
  • Pomoć u izradi ili izrada obaveznih zapisa koji se odnose na funkcionisanje sistema menadžmenta;
  • Sprovođenje internih provera sistema menadžmenta.
Kontakt
Adresa

Pasterova 28
21000 Novi Sad, Srbija

Telefoni

Mobilni: +381 (0)65 24 42 432
Skype: kontera.office

E-mail
Radno vreme

Ponedeljak-Petak: 9:00 – 17:00
Subota i nedelja: neradni